ENERGIA ZO S LNKA

DOTÁCIE NA FOTOVOLTAIKU, FOTOVOLTICKÉ PANELY A
SOLÁRNE SYSTÉMY

Neváhajte a kontaktujte nás!

Dlho sa na podporu solárnych a fotovoltaických (fotovoltických) systémov čakalo. Na stránke Zelená domácnostiam sa dočítate aktuálne podmienky. Pripravili sme pre Vás riešenie , ktoré využíva Váš súčasný bojler, ak je elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov.
Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.
Príspevok na podporu malého zariadenia využívajúceho OZE je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50% z ceny solárneho a fotovoltaického (fotovoltického) systému,vrátane montáže. Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a nechajte si namontovať slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody u nás.

kontakt

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.


Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje!!!


Čo sa mení v projekte Zelená domácnostiam II


V národnom projekte Zelená domácnostiam II platia nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok.


Nový spôsob uprednostnenia sa týka žiadostí o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v rodinných domoch, ktoré vykonali opatrenia na zníženie spotreby energie a tiež v rodinných a bytových domoch, ktoré nemajú možnosť využívať teplo zo systémov centrálneho zásobovania. V minulosti boli žiadosti domácností, ktoré tieto podmienky splnili, uprednostnené zvýhodneným poradím pri schvaľovaní žiadostí.
V projekte Zelená domácnostiam II budú žiadosti schvaľované v poradí, v akom budú doručené.
Uprednostňovať sa bude zvýšením hodnoty poukážky. Pri splnení jedno kritéria sa hodnota poukážky zvýši o 10 % oproti základnej sadzbe. Pri rodinných domoch, ktoré splnenia dve kritériá, sa hodnota zvýši o 25 %.

Podľa zverejnených všeobecných podmienok projektu bude pri slnečných kolektoroch príspevok na 1 kW od 400 € do 500. Maximálne bude môcť domácnosť získať 1 750 € na slnečné kolektory.
V bytových domoch sa príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pohybuje od 400 € do 440 € pri splnení jediného uprednostňujúceho kritéria týkajúceho sa dostupnosti centrálneho zásobovania teplom. Pre bytové domy naďalej zostáva povinnou podmienkou energetický audit, ktorý navrhne zariadenie s optimálnym výkonom po zohľadnení potenciálu úspor energie. Podporený výkon závisí od počtu bytov, maximálne je to 1 kW na byt.

Pri fotovoltických systémoch boli v minulosti uprednostnené inštalácie, ktoré využívali akumuláciu energie v batériách zvýhodneným poradím a tiež možnosťou získať finančný bonus na investíciu do batérií. V pokračovaní projektu už nebude pri fotovoltike žiadna forma uprednostnenia inštalácií s akumuláciou. Zrušený je i bonus na akumuláciu, ale samotné batérie a ich príslušenstvo budú naďalej oprávneným výdavkom.
Príspevok na 1 kW inštalovaného výkon fotovoltických systémov sa oproti pilotnému projektu zníži o polovicu na 500 € na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na zariadenie s výkonom 3 kW je 1 500 €.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.


Projekt Zelená domácnostiam II pokračuje aj v roku 2020

V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. Nový projekt plynulo nadväzuje na prvý projekt, v pokračovaní bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií. V roku 2019 sú naplánované kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna €. Kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.
Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.


Čo sa zmení od júna v Zelenej domácnostiam II

Žiadosti o poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné od júna 2020 podávať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov. Pri samotnom vypĺňaní formuláru žiadosti je zmien menej, zásadné rozdiely spočívajú v tom, kedy je možné o poukážku požiadať a kedy bude vydaná.


Kedy je možné zaregistrovať žiadosť o poukážku?

Žiadosti o poukážku je možné registrovať počas oprávneného obdobia, kým sa nenaplní zásobník s vyčlenenými prostriedkami.
Po novom sa žiadosti prijímajú do zásobníkov pre jedno zo štyroch druhov podporovaných zariadení. V zásobníkoch sú vyčlenené objemy prostriedkov na dlhší čas, tzv. oprávnené obdobie. Prehľad oprávnených období nájdete na stránke v harmonograme. Termíny oprávneného obdobia sú uvedené v osobitných podmienkach projektu. Prvé oprávnené obdobie je stanovené do 1. decembra 2020. Poukážky sú vydávané postupne.

Kedy sa vydávajú poukážky?

Poukážky zo zásobníkov budú vydávané postupne.
Informačný systém vydáva poukážky v súlade s osobitnými podmienkami v pracovné dni v utorok a vo štvrtok v závislosti od toho, koľko ich je pre dané zariadenie poukážok v obehu. To znamená, aká je celková suma poukážok, ktoré ešte neboli preplatené. Vydávanie poukážok informačný systém spustí, ak hodnota poukážok v obehu klesne pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie, ktorý je uvedený v osobitných podmienkach. Tempo vydávania poukážok môžu ovplyvniť domácnosti a zhotovitelia. Čím skôr podajú kompletnú žiadosť o preplatenie poukážky, tým skôr môžu byť vydané ďalšie.

Ako zistím, kedy bude moja poukážka vydaná?

Rozhodujúce je poradie v zásobníku stanovené podľa toho, kedy domácnosť pri registrácii žiadosti potvrdila záujem.
Zoznamy všetkých žiadostí v zásobníkoch aj s uvedením aktuálneho poradia budú verejne dostupné na stránke projektu v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.
Každý žiadateľ si môže informáciu o poradí jeho žiadosti v zásobníku a aj predpokladanom termíne vydania poukážky overiť po prihlásení do konta na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Prihlasovacie údaje sú žiadateľom doručené po zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Medzi prvými by sa mali uchádzať o poukážku len tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky. Zaradenie žiadosti v zásobníku znamená, že na vydanie poukážky sú rezervované finančné prostriedky a poukážka bude vydaná.

Čo môžem v žiadosti čakajúcej v zásobníku upraviť?

Domácnosť môže až do vydania poukážky žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu podporovaného zariadenia a e-mailovej adresy.
V žiadosti čakajúcej v zásobníku, ku ktorej ešte nebola vydaná poukážka, je možné prostredníctvom konta v informačnom systéme zmeniť konkrétne zariadenie, výrobcu a ďalšie náležitosti, ako sú údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, adresa pre doručenie zmluvy, kontaktné telefónne číslo, ale aj splnenie podmienok, vrátane uprednostňujúcich podmienok, ktoré majú vplyv na hodnotu poukážky. Zmeny bude možné vykonať vo formulári na úpravu žiadosti, ktorý bude dostupný na stránke Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Prihlasovacie údaje do konta na úpravu žiadosti sú žiadateľom doručované po zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Konto na úpravu žiadosti je prístupné len do vydania poukážky.

Kedy a ako môžem zrušiť žiadosť čakajúcu v zásobníku?

Ak zadáte nesprávne údaje týkajúce sa miesta inštalácie alebo nemáte o poukážku už záujem, žiadosť čakajúcu v zásobníku zrušte.
Dôvod pre zrušenie žiadosti v zásobníku môže nastať, keď nemáte o jej vydanie záujem alebo nesprávne uvediete akýkoľvek údaj týkajúci sa miesta inštalácie. Tieto údaje nie je možné opraviť. Poukážka s nesprávne uvedenými údajmi o mieste inštalácie nebude preplatená. Poukážku rušte až v prípade, že ste si svojím rozhodnutím istý. Zrušenie je nezvratné. Žiadosť je možné zrušiť po prihlásení sa do konta na úpravu žiadosti cez stránku Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Nesprávne registrované žiadosti alebo zbytočné žiadosti blokujú prostriedky potrebné na vydávanie poukážok.

Ak je zásobník pre vybrané zariadenie zatvorený, kedy budem môcť žiadosť registrovať?

Informácie o termínoch ďalšieho otvárania zásobníkov zverejní SIEA ku koncu aktuálneho oprávneného obdobia. Prvé oprávnené obdobie končí 1.12.2020.
Informácie o oprávnených obdobiach sú zverejnené na stránke v časti harmonogram. V záujme SIEA je zabezpečiť plynulé pokračovanie projektu. V prípade, ak budú podávané kompletné žiadosti v kratšej lehote ako po troch mesiacoch, bude vydávanie nových poukážok rýchlejšie.


Projekt Zelená domácnostiam II pokračuje aj v roku 2021

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.
Aj napriek zložitej situácii záujem o podporu pretrváva, a preto sa dopĺňa zásobník o 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej je ponechaná predĺžená platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie budú vybavované priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení.
Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na slnečné kolektory 1,7 mil. €/, na fotovoltické panely 1,6 mil. €.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov.
Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v celkovej sume 21,7 milióna €, čo okrem spokojných domácností prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia. Celkom je v projekte na podporu inštalácií určených 37 miliónov €.

Aj v tomto roku môžu domácnosti registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení budú otvárané postupne s postupným vydávaním poukážok.

V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:
– fotovoltické panely od 8. februára 2021,
– slnečné kolektory od 10. februára 2021.


Zásobníky budú otvorené v tradičnom čase vždy o 15. hodine v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch – v utorok alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako v minulom roku aj naďalej platí, že do vydania poukážky je možné žiadosti v elektronickom systéme upravovať.
Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.
Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Každá zaregistrovaná žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie SIEA naďalej vybavuje priebežne.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.


Harmonogram projektu Zelená domácnostiam II


Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku do 15.12.2021

Žiadosti je možné podávať od 15-tej hodiny prvého dňa oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.
harmonogram
* Odhad počtu poukážok, ktoré môžu byť vydané počas oprávneného obdobia. Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky v sume do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.
Poukážky je nutné rezervovať v informačnom systéme najneskôr do 30 dní od vydania.
Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné podať najneskôr do 5 mesiacov od vydania poukážky


Finančné limity pre vydávanie poukážok

Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky podľa aktuálneho stavu hodnoty poukážok v obehu až do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.
Vydávanie poukážok sa znova spustí, keď klesne objem poukážok v obehu pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie. Odhad počtu poukážok pri ďalšom vydávaní v budúcnosti je uvedený v tabuľke.
harmonogram
* Uvedený odhad počtu poukážok pri nasledujúcich vydávaniach zodpovedá len rozdielu v limitoch. V skutočnosti môže byť väčší, ak sa počet poukážok v obehu v krátkom čase výrazne zníži.

Fotovoltaické (fotovoltické) systémy


V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

PODMIENKY PODPORY

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy.

TECHNICKÉ PODMIENKY

Nami montované fotovoltické panely spĺňajú podmienky: je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

SADZBA A MAXIMÁLNA HODNOTA POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

Pri podpore fotovoltických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory (Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostneniav zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok):
 • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov,
 • maximálna výška príspevku 1 500 €.

podpora_fotovoltika

Solárne systémy


V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Podporované sú inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.

POŽIADAVKY

Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rodinných domoch:
 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

V bytových domoch:
 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

TECHNICKÉ PODMIENKY

Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

 • slnečné kolektory,
 • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov,
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo,expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody,riadiaca jednotka),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • montážne práce,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY HODNOTY POUKÁŽKY

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.
Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Pri bytových domoch, kde je povinnou prílohou k žiadosti o preplatenie energetický audit, musí konštatovať splnenie podmienok energetický audítor. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 400 € na inštaláciu.
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je: 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov v bytovom dome; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

podpora_solarny_system

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.

© 2004-2022 EZOS